This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร./โทรสาร +66 3729 2922

     องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์…
   องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการพัฒนาของหมู่บ้าน ตามโครงการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 5 -…
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่หมู่ที่ 1 – 13…
    สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นทุกวัน และมีผู้เสียชีวิตในประเทศไทย ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มชื่อและอาการสำคัญของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายในลำดับที่…

ติดต่อเรา

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

 037 292922

 86 หมู่ที่ 5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130